Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Πλήρης απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για όσους έχασαν το ΕΚΑΣ

Εγκύκλιος του υπ. Εργασίας για τα αντισταθμιστικά μέτρα - Έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται στον σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, σε περίπτωση που έπαψε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, ίση με την παροχή ΕΚΑΣ 2016 που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό

Παροχές σε είδος και σε χρήμα περιλαμβάνονται στα αντισταθμιστικά μέτρα για όσους χαμηλοσυνταξιούχους έχασαν το 2017 το ΕΚΑΣ λόγω αλλαγής των εισοδηματικών κριτηρίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, συνταξιούχοι οι οποίοι δικαιούνταν το ΕΚΑΣ από 1/6 μέχρι 31/12/2016, αλλά το στερούνται για το 2017, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια δικαιούνται τις ακόλουθες αντισταθμιστικές παροχές:

α) Πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, β) έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται στον σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, σε περίπτωση που έπαψε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, ίση με την παροχή ΕΚΑΣ 2016 που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό, γ) έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ισόποση με την παροχή ΕΚΑΣ 2016 που απώλεσαν.

Αναφορικά με τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που χορηγήθηκαν ως αντισταθμιστικά κατάργησης του ΕΚΑΣ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 7 της από 13.9.2016 Υπουργικής Απόφασης.

Προκειμένου να υπάρχει ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, στην εγκύκλιο σημειώνονται τα εξής: «Η εν λόγω διάταξη διακρίνει σαφώς τις περιπτώσεις στις οποίες αναζητούνται στο διπλάσιο τα ποσά του ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως: α) Υποβολή εκ μέρους του συνταξιούχου με δόλο ανακριβούς δήλωσης είτε για τον φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, β) πολλαπλή είσπραξη του επιδόματος. Επομένως, πρόκειται για τις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι ο συνταξιούχος, προκειμένου να εισπράττει το ΕΚΑΣ είτε χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις είτε πολλαπλά, λειτουργεί με δόλο, ενεργητικά (υποβολή ανακριβούς αίτησης/δήλωσης) ή παθητικά (αποσιώπηση της χορήγησης του επιδόματος και είσπραξή του από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς).

Α.ΠΕ.

Δείτε όλα τα σχόλια