Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Εθνική Σύνταξη: Κριτήρια και προϋποθέσεις

Με εγκύκλιο των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας ορίζεται η θεμελίωση δικαίωματος σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου

Τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την χορήγησης της Εθνικής Σύνταξης των 384 ευρώ αναλύει η εγκύκλιος που εκδόθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Η εγκύκλιος αναφέρει ότι η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται από 1.1.2017 από τον ΕΦΚΑ με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από την εγκύκλιο, ενώ προσδιορίζεται αντίστοιχα η έννοια του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, το οποίο υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης οι οποίες θα αναλυθούν σε μελλοντική εγκύκλιο.

 

Προϋποθέσεις καταβολής

Βασική προϋπόθεση (πέραν της θεμελίωσης του σχετικού δικαιώματος όπως προβλέπεται για κάθε φορέα ασφάλισης) αποτελεί η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το προβλεπόμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ο έλεγχος ως προς την πλήρωση ή μη της ανωτέρω προϋπόθεσης ελάχιστου χρόνου μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα επεκτείνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

 

Περίπτωση μειωμένης σύνταξης

Στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, δηλαδή σε όριο ηλικίας μικρότερο από το κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο για πλήρη σύνταξη, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα (ή 6% για κάθε έτος) που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Σε καμία περίπτωση, το ποσοστό μείωσης της Εθνικής Σύνταξης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό μείωσης ύψους 10%.

 

Παράδειγμα Εθνικής Σύνταξης

1. Ασφαλισμένος με 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, με θεμελιωμένο δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη γήρατος (15 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας) θα λάβει ως Εθνική Σύνταξη το ποσό των 241,92 ευρώ. Και τούτο διότι για τα 15 έτη ασφάλισης το ποσό της Εθνικής Σύνταξης (μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών) είναι 345,60 ευρώ.

2. Ασφαλισμένος με 25 έτη διαμονής στην Ελλάδα, με θεμελιωμένο δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη γήρατος (15 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας) θα λάβει ως Εθνική Σύνταξη το ποσό των 151,20 ευρώ. Και τούτο διότι 345,60 ευρώ είναι το ποσό της Εθνικής Σύνταξης που αντιστοιχεί στα 15 έτη ασφάλισης και, δεδομένου ότι ο ασφαλισμένος είχε 25 έτη διαμονής στην Ελλάδα, το εν λόγω ποσό θα μειωθεί κατά 15/40 (ήτοι 216 ευρώ) και κατόπιν 30% περαιτέρω μείωση (πέντε έτη νωρίτερα συνταξιοδότηση από το πλήρες όριο ηλικίας), δηλαδή 151,20 ευρώ.

 

Περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης, λόγω αναπηρίας

Τα ποσοστά αναπηρίας για τα οποία προβλέπονται μειώσεις στο ποσό της Εθνικής Σύνταξης για τους συνταξιούχους οι οποίοι θα λάβουν σύνταξη λόγω αναπηρίας και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξης έχει ως ακολούθως:

α) Από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της Εθνικής Σύνταξης

β) Από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% της Εθνικής Σύνταξης.

Σε περίπτωση νέας κρίσης από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, το ύψος της Εθνικής Σύνταξης αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει του νέου ποσοστού αναπηρίας.

Στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης. Εξαίρεση από τις ανωτέρω προσαρμογές των ποσοστών αναπηρίας αποτελούν όσοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του Π.Δ. 169/2007 ή με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (τυφλοί, πάσχοντες από Β-ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που υποβάλλονται σε μετάγγιση κ.λπ.). Αυτό σημαίνει ότι η ως άνω κατηγορία συνταξιούχων θα λάβει το δικαιούμενο, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ποσό της Εθνικής Σύνταξης ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας, εφόσον διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη, μεταξύ του 15 έτους της ηλικίας και του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Δεδομένου ότι στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δεν ελέγχεται η νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, ούτε και η προϋπόθεση της 15ετούς ασφάλισης, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης το οποίο θα περιοριστεί περαιτέρω, βάσει του βαθμού αναπηρίας, είναι το εξής:

α) Για όσους έχουν μέχρι 15 έτη ασφάλισης, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης είναι 345,60 ευρώ, το οποίο αφορά συνταξιούχο με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

β) Για όσους έχουν από 15 έως και 19,9 έτη ασφάλισης, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης είναι το ποσό που προκύπτει κατ' εφαρμογή της παρ. 6 του κοινοποιούμενου άρθρου.

γ) Για όσους έχουν από 20 έτη ασφάλισης και άνω, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης είναι το ποσό των 384 ευρώ.

 

Δείτε όλα τα σχόλια