Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μίσος, βία και τρομοκρατία, ανεπιθύμητα στο Διαδίκτυο

Όπως είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο Γιούνκερ στην επιστολή προθέσεών του, η οποία συνόδευε την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Στόχος είναι να αυξηθούν η προορατική πρόληψη, ο εντοπισμός και η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου που υποκινεί το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία μέσω του Διαδικτύου. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα και διάδοση υλικού τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών της Ε.Ε. Υπονομεύει επίσης την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον - βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2017, που βρήκαν ανταπόκριση στους ηγέτες των G7 και G20, τα προτεινόμενα μέτρα συνιστούν το πρώτο στοιχείο της δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Γιούνκερ. Θα συμβάλουν στο να καταστεί η καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου περισσότερο αποτελεσματική και θα επισπεύσουν τις τρέχουσες εργασίες για την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας στην Ε.Ε. και μιας ισχυρότερης ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Με την απότομη αύξηση του παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων της διαδικτυακής τρομοκρατικής προπαγάνδας και της ξενοφοβικής και ρατσιστικής ρητορικής μίσους που υποκινούν τη βία και το μίσος, οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν να διαδραματίσουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο και πρέπει να εντείνουν την κοινωνική τους ευθύνη. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν ζητούν από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να ενισχύσουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για να αποτραπεί η εξάπλωση του παράνομου περιεχομένου. Δεδομένου του όλο και σημαντικότερου ρόλου τους στην παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, η Επιτροπή αναμένει από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να λάβουν άμεσα μέτρα κατά τους επόμενους μήνες, ιδίως στο πεδίο της τρομοκρατίας και της παράνομης ρητορικής μίσους - η οποία είναι ήδη παράνομη βάσει του δικαίου της Ε.Ε. τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου.

Σύμφωνα με πηγές από τη Γ.Γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, το αντίστοιχο νομοσχέδιο για τη χώρα μας είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. Το νομοσχέδιο θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και τα κοινά εργαλεία που προτείνει η Επιτροπή για τον ταχύ και προορατικό εντοπισμό, την αφαίρεση και την αποτροπή της επανεμφάνισης τέτοιου περιεχομένου:

Εντοπισμός και κοινοποίηση: Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να συνεργάζονται στενότερα με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ορίζοντας σημεία επαφής που να εξασφαλίζουν στους χρήστες τη δυνατότητα να έρχονται σε ταχεία επαφή με αυτές για την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Για να επιταχύνουν τον εντοπισμό, οι διαδικτυακές πλατφόρμες προτρέπονται να συνεργαστούν στενά με αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου (flaggers), δηλαδή ειδικούς φορείς με εμπειρογνωσία ως προς το τι συνιστά παράνομο περιεχόμενο. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσουν εύκολα προσβάσιμους μηχανισμούς που θα επιτρέπουν στους χρήστες να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο και να επενδύσουν σε τεχνολογίες αυτόματου εντοπισμού.

Αποτελεσματική αφαίρεση: Το παράνομο περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρείται το ταχύτερο δυνατόν και μπορεί να υπόκειται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις υποκίνησης τρομοκρατικών πράξεων. Το ζήτημα των σταθερών χρονοδιαγραμμάτων θα εξεταστεί περαιτέρω από την Επιτροπή. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να επεξηγούν με σαφήνεια στους χρήστες τους την πολιτική τους σε θέματα περιεχομένου και να εκδίδουν εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των κοινοποιήσεων που λαμβάνονται. Οι εταιρείες του Διαδικτύου θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν διασφαλίσεις για να αποτρέψουν τον κίνδυνο υπερβολικής αφαίρεσης.

Πρόληψη της επανεμφάνισης: Οι πλατφόρμες θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τους χρήστες να τηλεφορτώνουν επανειλημμένως παράνομο περιεχόμενο. Η Επιτροπή ενθαρρύνει σθεναρά την περαιτέρω χρήση και ανάπτυξη αυτόματων εργαλείων για να αποτραπεί η επανεμφάνιση περιεχομένου που έχει αφαιρεθεί προηγουμένως.

Οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στην συνέχεια θα εξαρτηθούν από τις δράσεις των διαδικτυακών πλατφορμών ως προς την προορατική εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά την πρόοδο που θα σημειώσουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες κατά τους προσεχείς μήνες και θα εκτιμήσει κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ο ταχύς και προληπτικός εντοπισμός και η αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης λήψης νομοθετικών μέτρων για τη συμπλήρωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου 2018.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανταποκριθεί στην πρόκληση του παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο μέσω δεσμευτικών και μη δεσμευτικών μέτρων. Άλλα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν την Οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, την Οδηγία περί τρομοκρατίας, τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις των κανόνων της Ε.Ε. περί πνευματικής ιδιοκτησίας και την Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, επίσης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Τα συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα έχουν συμπληρωθεί με μια σειρά μη νομοθετικών μέσων που θα υποστηριχθούν από τις δράσεις οι οποίες περιγράφονται στη σημερινή ανακοίνωση, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορείας μίσους στο Διαδίκτυο, το έργο του φόρουμ της Ε.Ε. για το Διαδίκτυο για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας, το μνημόνιο συνεννόησης για την πώληση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω του Διαδικτύου. Η δε ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά είναι μια πρωτοβουλία αυτορρύθμισης που αποσκοπεί στη βελτίωση του διαδικτυακού περιβάλλοντος για τα παιδιά και τους νέους.

 

Δηλώσεις Επιτρόπων

Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: «Δίνουμε μια ισχυρή απάντηση της Ε.Ε. στην πρόκληση του παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Διευκολύνουμε τις πλατφόρμες να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους σε στενή συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και την κοινωνία των πολιτών. Οι κατευθυντήριες γραμμές μας περιλαμβάνουν διασφαλίσεις για να αποτρέπεται η υπερβολική αφαίρεση και να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία του λόγου».

Βέρα Γιούροβα, επίτροπος για την Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων. «Το κράτος δικαίου εφαρμόζεται τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ψηφιακή “Άγρια Δύση” και οφείλουμε να δράσουμε. Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τον οποίο συμφωνήσαμε με το Facebook, το Twitter, την Google και τη Microsoft δείχνει ότι μια αυτορρυθμιζόμενη προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα και να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Ωστόσο, εάν οι εταιρείες τεχνολογίας δεν συμβάλουν σ’ αυτό, θα το πράξουμε εμείς».

Μαρίγια Γκάμπριελ, επίτροπος αρμόδια για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία: «Η Επιτροπή αποφάσισε να αντιμετωπίσει σθεναρά το πρόβλημα του παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί: σε περισσότερες από το 28% των περιπτώσεων οι διαδικτυακές πλατφόρμες χρειάζονται πάνω από μία εβδομάδα για να αφαιρέσουν το παράνομο περιεχόμενο. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις πλατφόρμες να ενεργούν με μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Πρόκειται για βασικό ζήτημα για τους πελάτες και την ανάπτυξη των πλατφορμών».

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Προοδευτικές συγκλίσεις: ποιοι και με ποιους

Η ανάγκη μιας εναλλακτικής πρότασης για την Ευρώπη αναδεικνύεται πλέον με ολοένα σαφέστερο πρόσωπο. Το παραδοσιακό σύστημα εξουσίας βαίνει προς εξαφάνιση. Δυνάμεις πανίσχυρες πριν λίγα χρόνια, όπως...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο