Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ηλεκτρονικά τιμολόγια στις δημόσιες συμβάσεις από τα μέσα Απριλίου

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών - Διευκολύνεται η ευελιξία επιχειρηματικών σχημάτων στις συγχωνεύσεις

Τις βάσεις για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων θέτει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, το οποίο μετά από δημόσια διαβούλευση κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Με το νομοσχέδιο καθορίζονται τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου και υποχρεούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Παράλληλα, τίθενται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις έκδοσης των κανονιστικών διοικητικών πράξεων σχετικά με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων με τις σχετικές διατάξεις που να προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ από τις 15 Απριλίου αφορά:

* Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.

* Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Στις βασικές αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο περιλαμβάνονται:

* Προκειμένου να ενισχυθεί η ευελιξία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων, δίνεται δυνατότητα συγχώνευσης εταιρειών διαφορετικών μορφών, όπως: Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές, κοινοπραξίες, ευρωπαϊκές εταιρείες (SE), αστικοί συνεταιρισμοί και ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (ΕΣΕτ).

* Οι εταιρείες όλων των εταιρικών μορφών μπορούν να μετάσχουν σε εταιρικό μετασχηματισμό (δηλαδή σε συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή) ως απορροφούμενες, απορροφούσες, συγχωνευόμενες, διασπώμενες, εισφέρουσες, επωφελούμενες, συνιστώμενες (νέες) ή μετατρεπόμενες.

* Σε εταιρικό μετασχηματισμό μπορούν να μετάσχουν και εταιρείες που έχουν λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση γενικής συνέλευσης ή εταίρων τους, καθώς και εταιρείες που κηρύχθηκαν σε πτώχευση εφόσον μετά την κήρυξη της πτώχευσης επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτές.

* Εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του σχεδίου συγχώνευσης οι πιστωτές των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτό χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν κατάλληλες εγγυήσεις από τις εταιρείες εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι η οικονομική κατάσταση των εταιρειών εξαιτίας της συγχώνευσης καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει τέτοιες εγγυήσεις.

* Αν η σχέση ανταλλαγής σε μια διαδικασία συγχώνευσης θεωρείται ότι δεν είναι δίκαιη ή λογική, δεν κρίνεται άκυρη. Όποιος μέτοχος θεωρεί ότι θίγεται από τη σχέση ανταλλαγής μπορεί να αξιώσει από την απορροφούσα εταιρεία την καταβολή αποζημίωσης. Η σχετική αξίωση παραγράφεται εντός έξι μηνών από τη συντέλεση της συγχώνευσης.

Δείτε όλα τα σχόλια