Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Σύσταση της Ε.Ε. προς Ελλάδα:: Αποπληρωμή εντός 30 ημερών των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου

* Δεύτερη προειδοποίηση για υιοθέτηση των οδηγιών καταπολέμησης των καθυστερήσεων πληρωμών * Ζητούμενο, η ρευστότητα των μικρομεσαίων και της οικονομίας

Η προθεσμία των 30 ημερών για αποπληρωμή αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύεται το Δημόσιο πρέπει να τηρείται και χωρίς να γίνεται κατάχρηση των "εξαιρετικών περιστάσεων" που επιτρέπουν την επιμήκυνσή της στις 60 ημέρες, προθεσμία που προβλέπεται μόνο για συναλλαγές μεταξύ του ιδιωτικού τομέα. Και βεβαίως πρέπει να τηρείται και η καταβολή τόκων υπερημερίας με επιτόκιο τουλάχιστον 8% άνω του επιτοκίου αναφοράς της ΕΚΤ και τουλάχιστον 40 ευρώ αποζημίωση για κάθε μη εξοφληθέν τιμολόγιο. Αυτό επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, καλώντας την να προσαρμόσει την εθνική νομοθεσία με τις κοινοτικές Οδηγίες καταπολέμησης των καθυστερήσεων πληρωμών του Δημοσίου στις εμπορικές συναλλαγές (2000/35/Ε.Κ. και 2011/7/Ε.Ε.).

Ειδικότερα, η Κομισιόν επισημαίνει σε δεύτερη προειδοποιητική επιστολή της προς τις ελληνικές αρχές, ότι παραβιάζονται οι οδηγίες της Ε.Ε. για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (και ειδικά στο ζήτημα της προθεσμίας των 30 ημερών), προσθέτοντας ότι λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη νομολογία για το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα και δικαιώματα επί τόκων και αποζημιώσεων.

Η πρώτη προειδοποίηση είχε απευθυνθεί στις 16 Φεβρουαρίου σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβακία και Ισπανία) προκειμένου να αποτρέψει απώλειες για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Μάλιστα, η αρμόδια επίτροπος Ελζμπιέτα Μπιενκόβσκα είχε δηλώσει ότι «Οι καθυστερήσεις πληρωμών συνιστούν σοβαρότατη επιβάρυνση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές. Όταν οι επιχειρήσεις μπορούν να βασιστούν στην έγκαιρη αποπληρωμή τους από τους εργοδότες τους, μπορούν να επικεντρωθούν στη δουλειά τους και να παραγάγουν αξία για τους πελάτες και τους εργαζομένους τους».

Σύμφωνα με την Ε.Ε. οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις, καθώς πλήττουν τη ρευστότητα και τις ταμειακές ροές τους, περιπλέκουν την οικονομική διαχείρισή τους και θέτουν εμπόδια στη μεγέθυνσή τους. Και επισήμανε ότι η Οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών ενισχύει τα δικαιώματα των πιστωτών τάσσοντας προθεσμίες για τις πληρωμές από τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές κατά την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω προθεσμιών (οι δημόσιες αρχές πρέπει να πληρώνουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται εντός 30 ημερών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός 60 ημερών, ενώ στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων η προβλεπόμενη προθεσμία ανέρχεται στις 60 ημέρες, εκτός αν υπάρξει διαφορετική ρητή συμφωνία), η Οδηγία παρέχει στις επιχειρήσεις δικαίωμα δίκαιης αποζημίωσης.

Δείτε όλα τα σχόλια