Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας και οφέλη για επιχειρήσεις, νοικοκυριά, περιβάλλον

Απόφαση ΥΠΕΝ για τη λειτουργία Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης

Στην αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση με την ενεργό συμμετοχή των διανομέων ενέργειας ή/και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας στην επίτευξη των δεσμεύσεων της χώρας προς τον στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας αποσκοπεί η απόφαση του ΥΠΕΝ για τον κανονισμό λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης.

Πρόκειται για απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Γ. Σταθάκη, σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4342/2015, με τον οποίο έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές στην κοινοτική Οδηγία (2012/27/Ε.Ε.) για την ενεργειακή απόδοση.

Σημειώνεται ότι τα καθεστώτα επιβολής περιλαμβάνουν μέτρα που υποχρεώνουν τις ενεργειακές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε: κατοικίες, εγκαταστάσεις του τριτογενή και βιομηχανικού τομέα, επιβατικά και φορτηγά οχήματα.

Οι δράσεις χωρίζονται σε: α) δράσεις ευαισθητοποίησης, ήτοι μέτρα συμπεριφοράς και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας από τους τελικούς καταναλωτές και β)τεχνικές δράσεις για την ενεργειακή απόδοση, που περιλαμβάνουν εργασίες, όπως μόνωσης, αναβάθμισης οικιακών συσκευών κ.λπ.

Με την απόφαση, πέραν της συμμετοχής των επιχειρήσεων για την εκπλήρωση των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας, επέρχονται επιπρόσθετα οφέλη για τη μείωση τιμολογίων ενέργειας, την προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών και του κλάδου επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών, την ενίσχυση εισοδηματικά χαμηλών νοικοκυριών και τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Στόχοι - υπόχρεοι

Η χρονική περίοδος εφαρμογής του καθεστώτος εκτείνεται από 1.1.2017 έως 31.12.2020 και ο συνολικός σωρευτικός στόχος, δηλαδή η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση που πρέπει να επιτευχθεί από τα υπόχρεα μέρη (επιχειρήσεις - πάροχοι ενέργειας) κατά την περίοδο 2017-2020, ορίζεται σε 333 χιλιότονους ισοδύναμου πετρελαίου (ktoe).

Ο στόχος αυτός αναλύεται κατ’ έτος ως εξής: 100 ktoe για το 2017, 133 ktoe για το 2018, 67 ktoe για το 2019 και 33 ktoe για το 2020, ενώ το ελάχιστο ποσοστό του ετήσιου σωρευτικού στόχου που οφείλει να εκπληρώνει το υπόχρεο μέρος κατ’ έτος αναφοράς καθορίζεται ως ακολούθως: 30% για το 2017, 50% για το 2018, 50% για το 2019 και 100% για το 2020.

Κάθε μονάδα εξοικονόμησης ενέργειας αντιστοιχεί σε 1 χιλιότονο ισοδύναμου πετρελαίου (ktoe).

Κάθε Νοέμβριο εκδίδεται Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται τα υπόχρεα μέρη για την εφαρμογή του καθεστώτος κατά το επόμενο έτος και κατανέμεται ο ετήσιος σωρευτικός στόχος.

Για το 2017 ορίζονται συνολικά 32 υπόχρεα μέρη - πάροχοι ενέργειας που δραστηριοποιούνται σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, φυσικό αέριο).

O μεγαλύτερος ετήσιος σωρευτικός στόχος φέτος αφορά τη ΔΕΗ (31,76 ktoe -31,8%), ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι: ΕΚΟ (11,56 ktoe -11,6%), Coral (9,62 ktoe -9,6%), Ελληνικά Καύσιμα (7,01 ktoe -7%), Avinoil (5,78 ktoe -5,8%), Αιγαίον Όιλ (5,36 ktoe -5,4%), Revoil (5,06 ktoe -5,1%), ΕΛΙΝΟΙΛ (4,83 ktoe -4,8%), ΕΤΕΚΑ (3,33 ktoe -3,3%), ΕΠΑ Αττικής (2,14 ktoe -2,1%).

Σημειώνεται ότι κάθε ενεργειακή επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει τις απαιτούμενες δράσεις η ίδια ή να τις αναθέσει σε Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών.

 

Διαδικασίες

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ετήσιο σχέδιο συμμόρφωσης το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους αναφοράς, που αξιολογείται και οριστικοποιείται κατόπιν ελέγχου από τον Διαχειριστή (ΚΑΠΕ) εντός διμήνου.

Η διαδικασία εκκαθάρισης με σκοπό τον προσδιορισμό της θέσης (πλεονάσματος ή ελλείμματος) του υπόχρεου μέρους ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς, ενώ τον Μάρτιο του επόμενου έτους υποβάλλεται η ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων από τον Διαχειριστή. Παράλληλα, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς κάθε υπόχρεο μέρος υποβάλλει συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα και τους πελάτες του.

Περιλαμβάνονται επίσης οι δυνατότητες ανταλλαγής και εξαγοράς (μονάδων εξοικονόμησης ενέργειας) μεταξύ υπόχρεων μερών, ενώ το κόστος συμμόρφωσης ορίζεται σε μισό (0,5) εκατομμύριο ευρώ ανά ktoe και αποτελεί το χρηματικό ισοδύναμο για εξαγορά της υποχρέωσης, τη βάση υπολογισμού για τυχόν κυρώσεις (σ.σ.: προβλέπονται πρόστιμα που καταβάλλονται στο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης) και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται και υπολογισμός με συντελεστή προσαύξησης 1,4 σε περίπτωση που οι μονάδες εξοικονόμησης προέρχονται από την υλοποίηση μέτρων σε ευάλωτα νοικοκυριά (που εντάσσονται σε Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια - ΚΟΤ).

Α.Ζ.

Δείτε όλα τα σχόλια