Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Πώς δηλώνονται στην εφορία οι αγορές με κάρτες

Ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται, ποιοι απαλλάσσονται, ποιοι κωδικοί συμπληρώνονται

Οι ίδιοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υπολογίσουν το σύνολο των δαπανών με αποδείξεις οι οποίες είναι απαραίτητες για το "κτίσιμο" του αφορολόγητου ποσού που δικαιούνται εφόσον είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι ή αγρότες. Οι αγορές θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί με άυλο χρήμα (κάρτες, e-banking κ.λπ.) Τα εν λόγω ποσά θα αναγράφονται στους κωδικούς 049-050.

Παρ’ ότι όμως οι ως άνω κωδικοί δεν θα είναι προσυμπληρωμένοι από την εφορία, αυτή θα αναρτά την ηλεκτρονική πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της προς διευκόλυνση των φορολογουμένων. Υπό την ευνόητη προϋπόθεση βεβαίως ότι, έχοντας οι ίδιοι το βάρος της απόδειξης, αναγράφουν αυτά που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τους τόκους των καταθέσεων.

Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι κωδικοί 049-050 σχετικά με τις αποδείξεις οι οποίες είναι απαραίτητες για το "κτίσιμο" του αφορολόγητου ποσού, για το τι ισχύει για τις αποδείξεις, τον τρόπο και τη συλλογή τους καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών κωδικών στο έντυπο Ε1, επισημαίνονται τα εξής:

Συμπλήρωση δήλωσης Ε1

Στους κωδικούς 049-050 "Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών" αναγράφονται τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για τη διατήρηση της μείωσης φόρου εφόσον ο φορολογούμενος έχει πραγματοποιήσει τις δαπάνες αυτές είτε στην Ελλάδα είτε σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ και να τις έχει εξοφλήσει:

* Με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως π.χ. χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες.

* Προπληρωμένες κάρτες -prepaid cards.

* Με μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές.

* Μέσω e- banking.

* Μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet κ.λπ.).

Το ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με άυλη συναλλαγή επί του φορολογητέου εισοδήματος των φορολογουμένων υπολογίζεται με την κλίμακα:

* Εισόδημα έως 10.000 ευρώ: 10%.

* Εισόδημα 10.001 έως 30.000 ευρώ: 15%.

* Εισόδημα από 30.001 ευρώ και άνω: 20%.

Συζυγικό "αβαντάζ"

Εάν φορολογούμενος δεν καλύπτει το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων και η σύζυγός του το υπερκαλύπτει, το σύστημα αυτομάτως θα διενεργεί επιμερισμό ώστε να έχουν και οι δύο σύζυγοι την σχετική μείωση.

Δαπάνες εργοδότη και ταμείου

Εάν κάποια δικαιολογητικά που αφορούν δαπάνες διατήρησης μείωσης φόρου έχουν κατατεθεί στον εργοδότη του φορολογούμενου ή στο ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική εταιρεία του, λαμβάνεται υπόψη μόνο το μέρος δαπάνης που επιβαρύνθηκε ο ίδιος ο φορολογούμενος. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων δαπανών αποτελούν τα έξοδα για φάρμακα, αγορά ορθοπεδικών ειδών (νάρθηκες, κηδεμόνες, υποδήματα κ.λπ.), αναλώσιμων νοσηλευτικών υλικών, αναπηρικών βοηθητικών οργάνων (πατερίτσες, αναπηρικά αμαξίδια, στρώματα κατάκλισης κ.λπ.), ειδικών μηχανημάτων (νεφελοποιητές, συσκευές αναρρόφησης, φιάλες οξυγόνου κ.λπ.), μετακίνηση και διαμονή των ασφαλισμένων, νοσήλια, βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λπ., όταν δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, με προϋπόθεση ότι αυτές δεν αποτελούν δαπάνες που εκπίπτουν με βάση άλλη φορολογική διάταξη.

Προκειμένου να ληφθούν αυτά τα ποσά υπόψη, απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής εταιρείας από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του προσώπου, ο τρόπος εξόφλησης, το συνολικό ποσό δαπάνης, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης, το ποσό που καλύφθηκε από εργοδότη, ταμείο ή ασφαλιστική επιχείρηση και το ποσό δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.

Εάν η βεβαίωση εκδοθεί κατά το επόμενο έτος από το έτος που κατεβλήθησαν οι δαπάνες, είτε υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για το έτος που κατεβλήθησαν, είτε δηλώνονται για να εκπέσουν στο έτος χορήγησης της βεβαίωσης.

Ποιες δαπάνες λαμβάνονται υπόψη

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες όπως αυτές απαρτίζουν τον τιμάριθμο της ΕΛΣΤΑΤ:

* Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά.

* Αλκοολούχα ποτά και καπνός.

* Ένδυση και υπόδηση.

* Στέγαση, εξαιρουμένων των ενοικίων.

* Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.

* Υγεία.

* Μεταφορές, εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.

* Επικοινωνίες.

* Αναψυχή και πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.

* Εκπαίδευση.

* Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια.

* Άλλα αγαθά και υπηρεσίες με εξαίρεση τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και γενικά δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω δείκτες. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).

ΔΕΚΟ - κοινόχρηστα

Ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει, γίνονται δεκτές, εφόσον ο καταβάλλων τη δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Εξαιρέσεις από άυλο χρήμα

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να συλλέξουν αποδείξεις ίσης αξίας οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

* Ηλικίας 70 ετών και άνω, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και 31.12.1947.

* Ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

* Ευρισκόμενοι σε δικαστική συμπαράσταση.

* Φορολογικοί κάτοικοι Ε.Ε. ή ΕΟΧ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

* Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός Ελλάδος, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στο εξωτερικό.

* Ανήλικοι.

* Μόνιμοι κάτοικοι σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

* Φορολογούμενοι χωρίς εισόδημα από καμία κατηγορία ή με εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

* Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους.

* Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

* Υπηρετούντες υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

* Ευρισκόμενοι σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Οι χάρτινες αποδείξεις των παραπάνω φορολογουμένων φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο, ενώ, εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να τις εξοφλούν και με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Εξαιρέσεις από άυλο χρήμα και αποδείξεις

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά και της συλλογής αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών υπάλληλοι υπουργείου Εξωτερικών, στρατιωτικοί υπηρετούντες στο εξωτερικό, υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., διαμένοντες σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα, και φυλακισμένοι.

Ηλεκτρονική εξόφληση δαπανών

Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου, ο φορολογούμενος που υποχρεούται να έχει πραγματοποιήσει δαπάνες για τις οποίες απαιτείται να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αυτές θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ενδεικτικά με

* κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid card),

- μεταφορά πίστωσης,

- εντολές άμεσης χρέωσης,

- πάγιες εντολές,

- τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές,

- e-banking,

- ηλεκτρονικό πορτοφόλι,

- πληρωμή σε γκισέ,

- με πληρωμή σε μηχανήματα τύπου «easy-pay».

 

Δείτε όλα τα σχόλια