Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΑΑΔΕ: Ποιοι φόροι και ποια ποσά πρέπει να εισπραχθούν

Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%) τόσο για την είσπραξη όσο και την επιστροφή των εσόδων

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2017, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό.

Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%) τόσο για την είσπραξη όσο και την επιστροφή των εσόδων όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση.

Αναλυτικά οι στόχοι είναι οι εξής:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ Ετήσιοι Στόχοι 2017 (εκ.ευρώ)
Ι ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 20.415
1 Φόρος εισοδήματος 13.659
  Φυσικών προσώπων 9.172
  Νομικών προσώπων 3.236
  Ειδικών κατηγοριών 1.251
2 Φόροι στην περιουσία 3.132
3 Άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.291
4 Λοιποί άμεσοι φόροι 2.333
ΙΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 26.443
1 Φόροι συναλλαγών 15.985
1 Φ.Π.Α. 15.476
  πετρελαιοειδών 1.879
  καπνού 663
  λοιπών 12.934
1 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 509
  Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 225
  Χαρτόσημο 281
2 Φόροι κατανάλωσης 9.547
2 Φόρος ασφαλίστρων 384
2 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 165
2 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 4.510
2 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 3.013
3 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1.106
3 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 369
3 Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 549
4 Λοιποί έμμεσοι 362
  ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (I+II) 46.858


Πέραν των ανωτέρω εσόδων, στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποτελεί και η 100% πλήρωση των προϋπολογισθεισών επιστροφών εσόδων από την κανονική ροή και όχι από το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπροθέσμων. Ειδικότερα ο στόχος προβλέπει επιστροφές εσόδων ύψους 3,289 δισ ευρώ.

Στην απόφαση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης των παραπάνω στόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν ποσά τα οποία προήλθαν από την λήψη παρεμβάσεων που δεν έχουν συνυπολογισθεί και θα υιοθετηθούν και εφαρμοστούν εντός του έτους 2017. Ως ποσό εσόδων των εν λόγω παρεμβάσεων, το οποίο αφαιρείται από το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων (σε περίπτωση παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων) ή προστίθεται σε αυτό (σε περίπτωση παρεμβάσεων μείωσης των εσόδων), θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό των ποσοτικοποιήσεων που θα εκτιμάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

- Τα παραπάνω μεγέθη επικυρώνονται και καθίστανται οριστικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο με την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χώρας από την Eurostat, τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Τυχόν αναπροσαρμογές που δύναται να προκύψουν με την οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Οκτώβριο του επόμενου έτους για το έτος αναφοράς, τακτοποιούνται συμψηφιστικά με τους στόχους του επόμενου έτους.

Δείτε όλα τα σχόλια