Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Θετικά και αρνητικά στην Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου

Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αναμφίβολα η έκθεση του ΕΚ κινείται σε θετική κατεύθυνση, αν και εντός των 187 παραγράφων της ο καθένας μπορεί να βρει αυτό που ικανοποιεί τις θέσεις του.

ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ*

Αναμφίβολα η έκθεση του ΕΚ κινείται σε θετική κατεύθυνση, αν και εντός των 187 παραγράφων της ο καθένας μπορεί να βρει αυτό που ικανοποιεί τις θέσεις του. Μεταξύ των πιο θετικών σημείων της έκθεσης για τη χώρα μας θα κατατάσσαμε τα κάλεσμα του Ε/Κ για:

* Την απόρριψη οποιασδήποτε επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ (σημείο 5).

* Αναγνώρισης του κίνδυνου μείωσης των εθνικών φακέλων και αναστολών πληρωμών εάν τα κράτη - μέλη δεν είναι ικανά να επιτύχουν πλήρως τα αποτελέσματα των εθνικών σχεδίων τους.

* Τη διατήρηση της τρέχουσας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ (Πυλώνας Ι και ΙΙ), με πλήρη χρηματοδότηση του Πυλώνα Ι από την Ε.Ε.

* Την ανάγκη αύξησης ή διατήρησης της υφιστάμενης χρηματοδότησης της ΚΑΠ προκειμένου να πετύχει τις φιλοδοξίες της ΚΑΠ μετά το 2020.

* Τη σημασία ισχυρού προϋπολογισμού για τον Πυλώνα ΙΙ και την απόρριψη των περικοπών της τάξης του 25% σε αυτόν.

* Τη μεγαλύτερη στόχευση των ενισχύσεων σε μικρές - μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσα από διάφορα μέτρα (αναδιανεμητική, capping κ.λπ.) και τη διατήρηση των πόρων που θα εξοικονομηθούν από αυτά τα μέτρα εντός του ίδιου κράτους - μέλους.

* Την έμφαση στις μεσογειακές περιοχές λόγω κλιματικής αλλαγής, ξηρασίας, ερημοποίησης κ.λπ.

* Τη στήριξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών με διάφορα μέτρα και εργαλεία.

* Τη σημασία και την ανάγκη διατήρησης της ΚΟΑ και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά και την καλύτερη στήριξη των ψυχανθών και της αιγοπροβατοτροφίας.

* Την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην εφοδιαστική αλυσίδα, της επέκτασης των Παρατηρητηρίων και σε άλλους τομείς και τη στήριξη σύντομων αλυσίδων διανομής.

* Την ανάγκη προστασίας των ευαίσθητων τομέων της ευρωπαϊκής γεωργίας, των γεωγραφικών ενδείξεων, την άρση υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών εμποδίων, τη διατήρηση μηχανισμών προστασίας, την εκπόνηση συστηματικής αξιολόγησης επιπτώσεων στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.

Θετικό επίσης, αλλά με τόσες πολλές προϋποθέσεις, που μειώνουν αν δεν ακυρώνουν αυτή του τη θετική τάση:

* Η διατήρηση της προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης (VCS) ως εργαλείο.

Επικίνδυνα ή πιο αμφιλεγόμενα σημεία:

* Η ανάγκη δίκαιης κατανομής των άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών - μελών, η οποία είναι ουσιώδης για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και πρέπει να λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα ποσά που εισπράττουν τα κράτη - μέλη στους πυλώνες Ι και ΙΙ και το γεγονός ότι οι φυσικές συνθήκες, η απασχόληση και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, το γενικό βιοτικό επίπεδο, το κόστος παραγωγής, ιδίως το κόστος γης και η αγοραστική δύναμη, δεν είναι τα ίδια σε ολόκληρη την Ε.Ε.

* Η απαίτηση το ισχύον σύστημα υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων στον Πυλώνα Ι, ιδίως στα κράτη - μέλη όπου η αξία των δικαιωμάτων εξακολουθεί να υπολογίζεται εν μέρει βάσει ιστορικών αναφορών, να εκσυγχρονιστεί και να αντικατασταθεί από μια μέθοδο υπολογισμού πληρωμών της Ε.Ε.

Αναμφίβολα αρνητικό και πολύ επικίνδυνο (τροπολογία τελευταίας στιγμής):

* Οι πληρωμές από τον Πυλώνα Ι, περιλαμβανομένης της συνδεδεμένης στήριξης, να περιορίζονται ανά εκτάριο και δικαιούχο έως το διπλάσιο του μέσου όρου των άμεσων πληρωμών της Ε.Ε. ανά εκτάριο, προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού.

 

* Ο Βαγγέλης Αποστόλου είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια