Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η "Αυτοδιαχείριση" επιβεβαιώνει το δημοσίευμα της Αυγής

Η "Αυτοδιαχείριση" στην επιστολή της ισχυρίζεται ότι «στο εν λόγω δημοσίευμα δεν αναφέρεται ότι στα αποτελέσματα του Οργανισμού για την χρήση 2017 περιλαμβάνονται και διανομές στα μέλη του και αναφέρεται μόνο σε λειτουργικά έξοδα».

Το δημοσίευμα αναφέρεται με συγκεκριμένα νούμερα, τα οποία δεν αμφισβητούνται στην επιστολή στα έσοδα ύψους 393.642,55 ευρώ και τα έξοδα διοίκησης ύψους 440.389,42 ευρώ, καθώς και τις ζημίες ύψους 293.104,50 ευρώ. Η δημιουργία εξόδων διοίκησης πάνω από το σύνολο των εσόδων του Οργανισμού αποτελεί το σημείο που εστιάζεται το δημοσίευμα.

Ως προς τα δικαιώματα πρέπει να αναφερθεί ότι από το ποσό των 205.405 ευρώ μόνο 62.912,42 ευρώ διανεμήθηκαν στα μέλη του Οργανισμού, ενώ ποσό 142.493,02 ευρώ είναι πληρωτέα στο μέλλον και το ερώτημα είναι με ποια χρήματα θα πληρωθούν αφού το ταμείο του Οργανισμού την 31.12.2017 είχε μόλις 9.869 ευρώ. Το να πληρώνεις δικαιώματα με χρήματα που έχεις εισπράξει για άλλες χρήσεις και άλλα έτη, άλλων δικαιούχων, δεν είναι στις προβλέψεις του νόμου.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι οι αμοιβές του κ. Γλέζου αφορούσαν και προηγούμενα έτη, πράγμα που αναφέρεται σαφώς στο δημοσίευμα.

Ωστόσο εδώ  το ερώτημα είναι γιατί ο κ. Γλέζος δεν έλαβε τις αμοιβές προηγούμενων ετών, τα προηγούμενα έτη, που παρουσίαζε κέρδη, τουλάχιστον λογιστικά ο Οργανισμός, αλλά τα έλαβε στην χρήση που παρουσίασε ζημιές. Παράλληλα, δεν είναι  και άσχετο το γεγονός ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της Αυτοδιαχείρισης ο κ. Γλέζος αντικαταστάθηκε στη θέση του Προέδρου από τον κ. Φιλίππου, αμέσως μετά το δημοσίευμα.

Αναφέρεται στην επιστολή ότι γίνονται ενέργειες από την νέα διοίκηση και έχει γίνει σύμβαση χρηματοδότησης (δάνειο) από την CISAC και έχει προσληφθεί προσωπικό για την αύξηση των εσόδων του.

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι αφενός ότι ο δανεισμός ή χρηματοδότηση δεν αυξάνει τα ίδια κεφάλαια αλλά αυξάνει τις υποχρεώσεις, η δε αύξηση των εσόδων προφανώς αφορά το έτος 2018 και επόμενα και λογικά περιλαμβάνει και αύξηση των διανεμητέων δικαιωμάτων στα νέα μέλη της Αυτοδιαχείρισης. Αφετέρου ότι για τη λήψει οποιασδήποτε χρηματοδότησης, όπως προβλέπει ο νόμος 4481 του 2017, απαιτείται η έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, πράγμα που στην προκειμένη περίπτωση δεν έγινε αφού η Γενική Συνέλευση θα ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη κίνηση στην επόμενη συνεδρίασή της μέσα στον Δεκέμβριο, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση για την επόμενη ΓΣ της "Αυτοδιαχείρισης".

Αναφέρεται στην επιστολή η σχετική σημείωση του Ορκωτού ελεγκτή όπου γίνεται προσπάθεια ερμηνείας της. Προκειμένου να μην υπάρξει καμία ερμηνεία, το δημοσίευμα παρέθεσε αυτούσια την σημείωση του Ορκωτού και την επισήμανση του. Οι ερμηνείες της Αυτοδιαχείρισης προφανώς θα κριθούν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους.

Όπως είναι εμφανές η επιστολή της "Αυτοδιαχείρισης" επιβεβαιώνει πλήρως το δημοσίευμα της "Αυγής"

Πόλυ Κρημνιώτη

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΥΓΗ»

Σε συνέχεια του άρθρου της δημοσιογράφου Πόλυς Κρημνιώτη, με τίτλο «Έκθεση καταπέλτης για την Αυτοδιαχείριση» που δημοσιεύτηκε στις 29/11/2018, στην εφημερίδα «Αυγή», το οποίο περιέχει ανακρίβειες και αξιοσημείωτες παραλείψεις που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, σχετικά με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «Η Αυτοδιαχείριση», ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1) Αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, όπως περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαφάνειας της χρήσης 2017, αυτές εμφανίζουν λογιστική ζημία χρήσης € 293.105. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ποσό € 205.405 το οποίο διακριτά αναφέρεται ως ποσό από διανομές προς δικαιούχους μέλη της Αυτοδιαχείρισης για τη χρήση 2016.

Επομένως, στο εν λόγω δημοσίευμα δεν αναφέρεται ότι στα αποτελέσματα του Οργανισμού για την χρήση 2017 περιλαμβάνονται και διανομές στα μέλη του και αναφέρεται μόνο σε λειτουργικά έξοδα.

2) Αναφορικά  με τον κ. Γιάννη Γλέζο, ο οποίος εκτός από Πρόεδρος Δ.Σ εκτελούσε παράλληλα και χρέη Γενικού Διευθυντή, αναλύονται ακριβώς τα ποσά που έλαβε για την χρήση 2017, στα οποία περιλαμβάνονται και αναδρομικές αποδοχές για προηγούμενες χρήσεις, τις οποίες δεν είχε λάβει:

Παραθέτουμε αυτούσιο το αντίστοιχο εδάφιο της Έκθεσης Διαφάνειας: «Ο εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού,  κος Γιάννης Γλέζος, υπό αυτή του την ιδιότητα, έλαβε το μικτό ποσό των Ευρώ 54.602 το οποίο αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό Ευρώ 38.821 για την απασχόληση του στον Οργανισμό.

Οι ως άνω αμοιβές  κατά καθαρό ποσό Ευρώ 14.400 αφορούν τη χρήση 2017 ενώ το υπόλοιπο καθαρό ποσό Ευρώ 24.421 αφορά κυρίως αμοιβές προηγούμενων ετών (2013 –2016), στις οποίες ενώ υπήρχε απόφαση Γενικής Συνέλευσης έγκρισης της αμοιβής του ως διαχειριστή δεν τα είχε λάβει για την εν λόγω περίοδο», ενώ δεν έλαβε πνευματικά δικαιώματα εντός της χρήσης 2017 καθώς και αμοιβές ως μέλος Δ.Σ.. Τα ποσά που αναφέρονται τα έλαβε σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης 2017 και όχι εφάπαξ, σε κάθε περίπτωση, πριν διαμορφωθεί το τελικό αρνητικό αποτέλεσμα της χρήσης αυτής.

Επομένως, στο εν λόγω δημοσίευμα δεν αναφέρεται ότι ο κ. Γιάννης Γλέζος για τη χρήση του 2017, κατά την οποία, εκτός από Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελούσε και χρέη Γενικού Διευθυντή, έλαβε μόνο το καθαρό ποσό των 14.400 €, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 24.421 € που έλαβε εντός της ίδιας χρήσης, αφορούσε αμοιβές προηγούμενων ετών, τις οποίες δεν είχε λάβει, ομοίως για την ιδιότητά του ως Γενικός Διευθυντής.

3) Επιπλέον, στην Έκθεση Διαφάνειας καθώς και στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 αναφέρονται αναλυτικά και επεξηγούνται επακριβώς οι λόγοι που δημιούργησαν το αρνητικό αποτέλεσμα και οι οποίοι δεν αναφέρονται στο δημοσίευμα.

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση έχει λάβει ήδη όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της αρνητικής καθαρής θέσης, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη χρήση 2017 για συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι αναλύονται στις αντίστοιχες  Εκθέσεις της Διοίκησης και οι οποίοι, επίσης, δεν αναφέρονται στο δημοσίευμα. Ειδικότερα, έχει καταρτίσει Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) για την επόμενη πενταετία το οποίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ., έχει συνάψει σύμβαση χρηματοδότησης με την CISAC και έχει προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό για την αύξηση των εσόδων.

Επομένως, ήδη σημειώνεται σημαντική ανάπτυξη και αύξηση των εσόδων του Οργανισμού σε καθημερινή βάση  επιβεβαιώνοντας τις παραδοχές της Διοίκησης για το Επιχειρηματικό Σχέδιο και την εμπιστοσύνη της CISAC προς τον Οργανισμό, η οποία γνώριζε τη χρηματοοικονομική του θέση, πριν τη συμμετοχή της στο εν λόγω εγχείρημα.

4) Aναφορικά με την γνώμη του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, σημειώνεται ότι, ενώ αναφέρει το γεγονός της αρνητικής καθαρής θέσης, περαιτέρω επεξηγεί αναλυτικά ότι η Διοίκηση έχει λάβει ήδη τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης της αρνητικής καθαρής θέσης και της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και παραπέμπει σε συγκεκριμένη σημείωση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Περαιτέρω αναφέρει ότι δεν τροποποιεί την γνώμη του σε σχέση με το θέμα αυτό. Στην ελεγκτική ορολογία και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, βάσει των οποίων διενεργούνται οι έλεγχοι των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών σε παγκόσμιο επίπεδο,  η συγκεκριμένη πρόταση σημαίνει ότι δεν διαφοροποιεί την γνώμη του, δηλαδή δεν αναφέρει χωριστή Παρατήρηση στην Έκθεση Ελέγχου του, στην παράγραφο «βάση για γνώμη επιφύλαξης», διότι τα ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία έχει συλλέξει είναι επαρκή και κατάλληλα για την αιτιολόγηση της αρνητικής καθαρής θέσης και οι αντίστοιχες γνωστοποιήσεις στο Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων είναι επαρκείς.

Αν υπήρχε θέμα ουσιώδους αβεβαιότητας συνέχισης δραστηριότητας (going concern) του Οργανισμού, ο Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής θα εξέδιδε διαφορετική γνώμη (είτε με επιφύλαξη ή ακόμα και αρνητική γνώμη) στην αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του. Σε κάθε περίπτωση η παράγραφος αυτή αναφέρεται σε πιθανότητα να μην είναι σε θέση ο Οργανισμός να αποπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις.

Παραθέτουμε αυτούσια τη Σημείωση του Ορκωτού Ελεγκτή: «Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 6 του προσαρτήματος, η οποία αναφέρει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2017, αφενός το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Οργανισμού υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών του υποχρεώσεων και αφετέρου το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό λόγω συσσωρευμένων ζημιών και  ως εκ τούτου, εφόσον δεν ολοκληρωθεί η υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων, να συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής διατάξεων  της ισχύουσας για τον Οργανισμό Νομοθεσίας ( Ν. 1667/1986 και  Ν. 4481/2017 ). Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 6, η Διοίκηση έχει ήδη προβεί σε ενέργειες, που περιγράφονται στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο της επόμενης πενταετίας, για τη σταδιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων του Οργανισμού που θα επιτρέψουν την αποκατάσταση της καθαρής της θέσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Τέλος, ο Οργανισμός έχει υπογράψει M.O.U. (Memorandum Of Understanding) και σύμβαση χρηματοδότησης η οποία ήδη υλοποιείται, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικών Δικαιωμάτων (CISAC), με σκοπό τη χρηματοδότηση του για επενδύσεις και για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές του ανάγκες.

Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό».

Επομένως, ο Ορκωτός Λογιστής σε καμία περίπτωση δεν θεωρεί δεδομένο ότι ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αντιθέτως, εκτιμά ότι δε συντρέχει η περίπτωση αυτή, με την προϋπόθεση της λήψης των κατάλληλων μέτρων από την Διοίκηση, η οποία, όπως αναφέρουμε, έχει ήδη προβεί στη λήψη αυτών των μέτρων.

Καλό θα ήταν για την αξιοπιστία των άρθρων, προτού δημοσιεύονται ανακρίβειες που οδηγούν σε εσφαλμένα συμπεράσματα, οι συντάκτες να διερευνούν θέματα τα οποία δε γνωρίζουν και να συμβουλεύονται εξειδικευμένους επαγγελματίες του αντίστοιχου κλάδου για την ερμηνεία τους, προς αποφυγή διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και της αλήθειας.

5) Τέλος, αναφορικά με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Διαφάνειας για την χρήση 2017, σημειώνεται ότι αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, διότι τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Οργανισμού, η οποία έχει προγραμματισθεί εντός του μηνός Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά θα αναρτηθούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει ήδη γυρίσει  σελίδα στη συλλογική διαχείριση, λαμβάνει σε σταθερή βάση χρηματοδότηση και υποστήριξη από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (CISAC), προοδεύει και εδραιώνεται καθημερινά ως ο μόνος ελληνικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων, νομίμως αδειοδοτημένος από το ΥΠΠΟ ήδη από το 2003, ο οποίος ανήκει και ελέγχεται από τα ίδια τα μέλη του ως Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης.

Παρακαλούμε η επιστολή αυτή να δημοσιευτεί αυτούσια στην εφημερίδα σας.

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Πίσω από το παραπέτασμα της γελοιότητας

Είναι το λιγότερο αστεία και γραφικά τα κυβερνητικά στελέχη, όταν βγαίνουν στα κανάλια να εξηγήσουν ότι το πακέτο των 37 δισ. η Ελλάδα το κέρδισε με το σπαθί του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις εξαιρετικές διαπραγματευτικές του δυνατότητες και με τις λαμπρές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο