Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Οι τέσσερις "κόφτες" των 120 δόσεων στην εφορία

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν εως τις 30 Σεπτεμβρίου στη ρύθμιση - Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες χάνεται η ρύθμιση

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά τέσσερεις είναι οι "κόφτες" εκείνοι οι οποίοι απειλούν τους Έλληνες φορολογούμενους με αποκλεισμό από τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία. Κοινός τόπος δε και στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις για να μην χαθεί η ρύθμιση, είναι η υποχρέωση των ενδιαφερομένων να αποδειχθούν συνεπείς, τόσο ως προς την τήρηση των δόσεων όσο και προς τις λοιπές φορολογικές τους υποχρεώσεις. Μόνο έτσι θα μπορούν να ενταχθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Σημειωτέον δε ότι στην περίπτωση κατά την οποίαν χαθεί η ρύθμιση, τότε το συνολικό ποσό της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό από την εφορία και αυτομάτως ενσκήπτει ο κίνδυνος της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εις βάρος του φορολογούμενου.

Με αναλυτικό τρόπο περιγράφονται σε σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η ρύθμιση χάνεται και όπως προκύπτει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, σε απώλεια των διευκολύνσεων εξόφλησης οδηγούν και άλλες ακόμη αιτίες, πέραν της ευρύτερα γνωστής μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων. Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος ή ΦΠΑ, όπως επίσης και η αποφυγή παραβάσεων που συνδέονται με τη μη έκδοση αποδείξεων, αλλά και η έγκαιρη πληρωμή των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων.

Στην εν λόγω εγκύκλιο της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής, με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

1. Δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

2. Δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

3. Δεν εξοφλήσει ή δεν τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

4. Υποπέσει σε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση χάνεται και εάν, μετά την υπαγωγή σε αυτή, ο φορολογούμενος «υποπέσει σε παραβάσεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. ι), ια), ιβ), ιε) ή ιστ) ή του άρθρου 58Α παρ. 1 του ν. 4174/2013 καθ' υποτροπή». Οι συγκεκριμένες παραβάσεις αφορούν τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο φορολογούμενος:

* Παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.

* Εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

* Εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).

* Δεν εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ή διακινεί αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης.

Κάτι ακόμη το οποίο αποσαφηνίζεται στην ίδια εγκύκλιο είναι πως, στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων των άρθρων 98-109 του μέρους Β του Ν. 4611/2019 (δηλαδή των διατάξεων εκείνων οι οποίες διέπουν τις προϋποθέσεις ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις), τότε χάνεται και η ρύθμιση και τα ευεργετήματά της.

 

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Επιτελικό ξέπλυμα

Όσο θορυβώδης είναι η κυβέρνηση στην «πάταξη της ανομίας» και την κλιμακούμενη αποχαλίνωση της αστυνομικής αυθαιρεσίας, άλλο τόσο διακριτική είναι όταν τακτοποιεί τις δουλίτσες της και όταν εξυπηρετεί τους κολλητούς της. Και πάντα έχει και μια ηθική δικαιολογία να επικαλεστεί.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο